Forskare

[one_third first]Forskare SpenshultE-post: stefan.bergman@fou-spenshult.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/stefan-bergman/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button] [/one_third]

[one_half]STEFAN BERGMAN
Forskningschef
Specialistläkare och professor i allmänmedicin samt docent i experimentell reumatologi

– När smärtan är sjukdomen

Under mina 35 år som läkare har jag sökt svar på vad som är orsaken till den till synes oförklarliga smärta och trötthet som ger stor ohälsa i alla åldrar. Detta har också varit fokus för mycket av min egen forskning och i de olika nationella och internationella sammanhang där jag varit med som expert.

[/one_half]

[one_fourth] [/one_fourth]

[one_third first]Forskare SpenshultE-post: ann.bremander@fou-spenshult.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/ann-bremander/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]

ANN BREMANDER
Senior advisor
Fysioterapeut, doktor i medicinsk vetenskap, docent i experimentell reumatologi vid Lunds universitet och Professor i reumatologisk rehabilitering vid Syddansk universitet och Dansk Gigthospital


– Rehabilitering för en bättre hälsa

Jag har ägnat en stor del av min forskning åt att studera hur personer med reumatiska sjukdomar upplever sin hälsa och hur sjukdomen påverkar deras livskvalitet. Jag är även intresserad av hur vi kan utveckla den rehabilitering som ges till personer med reumatiska sjukdomar vilket min anställning i Danmark ger mig stora möjligheter att studera i samarbete med såväl forskare i Sverige som i andra nordeuropeiska länder.

[/one_half]

[one_fourth][/one_fourth]

[one_third first]Forskare SpenshultE-post: maria.andersson@fou-spenshult.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/maria-andersson/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]MARIA ANDERSSON
Biträdande forskningschef
Biomedicinsk analytiker, doktor i medicinsk vetenskap och docent i experimentell reumatologi vid Lunds universitet.

– Blodet kan avslöja hur lederna mår

Jag är biomedicinsk analytiker. Tog min magisterexamen 1999 och disputerade 2009. Min avhandling handlar om hur man med hjälp av blodprover kan följa broskförstöring hos personer med artros samt patienter med reumatoid artrit (RA).
Efter disputationen har jag fortsatt att studera sjukdomsutvecklingen vid reumatoid artrit och artros både med sjukdomsspecifika mått och blodprover med syfte att förbättra prognostisering och få bättre kunskap om sjukdomsförlopp och sjukdomsmekanismer. Jag har även studerat smärtförekomst och smärtutbredning vid reumatoid artrit och artros och fördjupar mig i sambanden mellan smärta och hjärt-, kärlsjuklighet.

[/one_half]

[one_fourth][/one_fourth]

[one_third first]Forskare SpenshultE-post: emma.haglund@fou-spenshult.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/emma-haglund/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]

EMMA HAGLUND
Fysioterapeut, doktor i medicinsk vetenskap och docent i biomedicin med inriktning mot fysisk aktivitet och träning vid Högskolan i Halmstad

– Med muskuloskeletal hälsa och fysisk aktivitet i fokus

I mitt arbete som fysioterapeut har jag under många år mött personer med besvär från rörelse- stödjeorganen. I takt med att egenvården blivit allt viktigare har också min insats förändrats och min pedagogiska förmåga satts på sin spets. I min forskning studerar jag framför allt flera olika sjukdomstillstånd inom muskuloskeletal ohälsa, t ex reumatologiska sjukdomar, artros och långvarig ryggsmärta och de konsekvenser som dessa ger med syfte att omhändertagandet ska kunna förbättras. Jag har fokus på fysisk funktion och levnadsvanor och värnar om träningens betydelse för hälsan.

[/one_half]

[one_fourth][/one_fourth]

[one_third first]Forskare SpenshultE-post: ingrid.larsson@fou-spenshult.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/ingrid-larsson/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]

INGRID LARSSON
Sjuksköterska och doktor i hälsa och vårdvetenskap och docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad

– Sjuksköterskan står för trygghet

Jag har jobbat som sjuksköterska i 20 år främst med patienter som har reumatiska sjukdomar. Att leva med en kronisk sjukdom kräver anpassning av livet. Ständig läkemedelsbehandling för att klara av det dagliga livet är verklighet för många människor. För att göra vården mer effektiv och anpassad efter den enskildes behov kan vissa läkarbesök ersättas med sjuksköterskebesök där alla blir vinnare. Patienten upplever förtrogenhet, delaktighet och trygghet i mötet med sjuksköterskan och sjukvårdskostnaderna blir lägre. Min forskning fokuserar på personcentrerad vård och målet är att utforma vården för att möta patienters behov.

[/one_half]

[one_fourth][/one_fourth]

[one_third first]E-post: katarina.aili@fou-spenshult.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/katarina-aili/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]KATARINA AILI
Sjukgymnast och doktor i medicinsk vetenskap

– Hur skall man i ett tidigare skede hitta de som riskerar få omfattande besvär av sin smärta?

Jag är sjukgymnast med en magisterexamen inom ergonomi, Människa teknik och organisation.Jag disputerade 2015 inom området medicinsk vetenskap, vid avdelningen för arbetsmedicin, på Karolinska Institutet.
Min forskning fokuserar på faktorer som kan agera som tidiga markörer för försämrad smärtprognos och nedsatt arbetsförmåga. Under arbetet med min avhandling, där jag undersökte betydelsen av olika stressmarkörer för smärtprognos och sjukskrivning, väcktes mitt intresse för sömn som en möjlig tidig markör. Smärtproblematik är ett komplext tillstånd, där flera faktorer spelar in och som för vissa får svåra konsekvenser i form av t ex. långvariga sjukskrivningar.

[/one_half]

[one_fourth][/one_fourth]

[one_third first]Forskare SpenshultE-post: karina.malm@fou-spenshult.se karina.malm@capio.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/karina-malm/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]

KARINA MALM
Fysioterapeut med specialistkompetens inom reumatologi, Med Dr.

– Goda levnadsvanor skapar hälsa

Jag arbetar sedan många år tillbaka som fysioterapeut på en specialistklinik och i mitt arbete möter jag många personer med små och stora besvär. Mitt avhandlingsarbete handlar om levnadsvanor och livskvalitet vid etablerad reumatoid artrit och syftet med forskningen var att öka kunskap kring hur patienter uppfattar och hanterar levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, alkohol och rökning och beskriva hur dessa levnadsvanor påverkar livskvaliteten. Det är av stor vikt att hitta dessa personer som riskerar att utveckla ohälsosamma levnadsvanor tidigt och att försöka underlätta, motivera och coacha dessa personer att leva ett så hälsosamt liv som möjligt trots sina besvär.

[/one_half]

[one_third first] Foto: Högskolan i Halmstad
E-post: julia.malmborg@fou-spenshult.se julia.soderstrom_malmborg@hh.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/julia-malmborg/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]

JULIA SÖDERSTRÖM MALMBORG
Doktor i Hälsa och Livsstil

– När hälsa blir ohälsa

Jag har en magisterexamen inom Biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation. Jag disputerade 2020 inom området Hälsa och livsstil från Högskolan i Halmstad. Min avhandling handlar om smärta hos idrottande ungdomar och unga vuxna och hur smärta samvarierar med olika hälsorelaterade faktorer så som livskvalitet, fysisk aktivitet, idrottsprestation, tillväxt, kost, sömn och ångest. Det är viktigt att förstå hur dessa faktorer påverkar smärta och veta om smärta uppkommer tidigt i livet så vi kan utveckla förebyggande insatser som möjliggör fysisk aktivitet livet ut.
[/one_half]

[one_third first]

E-post: charlotte.sylwander@fou-spenshult.se charlotte.sylwander@hh.se

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/charlotte-sylwander/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]
[/one_third]

[one_half]

CHARLOTTE SYLWANDER
Doktorand i Hälsa och livsstil

Med en bakgrund inom Biomedicin – inriktning fysisk träning följt av en mastersexamen i Hälsa och livsstil har jag gått från cellnivå till folkhälsa. I min avhandling studerar jag associationer mellan långvarig smärta, smärttrösklar, övervikt/fetma, levnadsvanor och livskvalitet hos personer med knäsmärta. Det är viktigt att förstå möjliga associationer för att dels kunna förebygga smärta dels förbättra behandlingsmöjligheterna. Denna ökade kunskap kan skapa bättre förutsättningar för en bibehållen alternativt ökad livskvalitet.

[/one_half]

[one_third first]
[/one_third]

Lämna ett svar