Regelbunden kontakt med en sjuksköterska ger trygghet, delaktighet och är energigivande

Målet med reumatologisk omvårdnad är att stödja patienter till att kunna hantera livet och leva så oberoende som möjligt samt bemästra sin sjukdom och förbättra livskvaliteten. Behandlingen av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar syftar till att minimera inflammation, ledsmärta och svullnad för att reducera bestående ledskador och förebygga funktionsnedsättningar. För patienter med otillräcklig respons på traditionella läkemedel har forskningen inom reumatologin medfört utveckling av de så kallade ”biologiska” läkemedlen, dessa administreras antingen genom att patienterna kommer till en poliklinik och får intravenösa infusioner (dropp) av en sjuksköterska eller genom självadministration av subkutana injektioner (sprutor).

Syftet med studien var att beskriva variationer i hur patienter med reumatiska sjukdomar uppfattar sitt beroende av en sjuksköterska för administrering av intravenös anti-TNF behandling.

Deltagarna bestod av 20 patienter med kronisk inflammatorisk artrit behandlade med biologiska intravenösa infusioner. Datainsamlingen skedde med öppna intervjuer och frågor angående patienternas uppfattningar av beroendet av en sjuksköterska för administrering av läkemedel.

Damm-2-Spenshult-2004

Resultatet visade att patienterna uppfattade att beroendet av en sjuksköterska vid administrering av intravenös anti-TNF behandling gav trygghet, skapade delaktighet och var energigivande. Patienterna erfor en trygghet genom kontinuitet med en kompetent sjuksköterska som försåg patienterna med information vilket underlättade det dagliga livet. Insikten att sjuksköterskan behandlade dem som personer och hade ett genuint intresse av den enskilde påverkade patienterna på ett personligt plan. De beskrev att den individuellt utformade vården ökade deras välbefinnande och gav en trygghet. Mötet med en kompetent och engagerad sjuksköterska skapade förtroende och tillit. Informations- och erfarenhetsutbytet med sjuksköterskan och andra patienter gav även en trygghet. Kontakten med sjuksköterskan skapade en delaktighet genom möjligheterna att påverka vården. Sjuksköterskan var tillgänglig och flexibel samt samordnade besök med andra professioner i teamet. Att inte behöva tänka på sin läkemedelsbehandling mellan infusionstillfällena eller utföra behandlingen själva skapade en känsla av frihet. Mötet med en sjuksköterska var energigivande. Patienterna beskrev administreringen av infusionen som avkopplande då den gavs i en lugn och vacker miljö samt de uppskattade möjligheten att få tid för sig själva.

Larsson I., Bergman S., Fridlund B. & Arvidsson B. (2009) Patients’ dependence on a nurse for the administration of their intravenous anti-TNF therapy: A phenomenographic study. Musculoskeletal Care, 7(2), 93-105. Länk till abstract