Ingrid Larsson får Reumatikerförbundets Vårdforskningspris

ingrid pris

FoU Spenshults medarbetare, sjuksköterskan och doktorn i vårdvetenskap, Ingrid Larsson har erhållit Reumatikerförbundets Vårdforskningspris 2014, för sin forskning kring sjuksköterskans roll och betydelsen av personcentrerat perspektiv vid behandling med biologiska läkemedel. Ingrids avhandlingsarbete stödjer implementeringen av en mer personcentrerad vård, där personen med sjukdomen och inte enbart sjukdomen står i fokus.
Reumatikerförbundet delar sedan 2010 ut ett årligt vårdforskningspris på 25 000 kr. orskningen skall ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen, såsom artrit, artros, långvarig smärta mm. Tidigare har Carina Thorstensson Spenshult, Ann-Charlotte Elkan Stockholm, Ingrid Thyberg Linköping och Emma Swärdh Stockholm fått priset.

Länk till Ingrid Larssons avhandling:
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:615475/FULLTEXT02.pdf

Länk till Youtube-klipp från prisutdelningen
https://www.youtube.com/watch?v=9ODA03X0wW8