Fysisk aktivitet och Spondylartrit

Idag vet man att det är av stor betydelse att vara fysiskt aktiv och träna för att undvika och bromsa flera olika välfärdssjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) och även socialstyrelsen rekommenderar därför att man trots inflammatorisk sjukdom fortsätter vara fysiskt aktiv och tränar regelbundet. Att uppnå en rekommenderad nivå av hälsosam fysisk aktivitet innebär 150 minuters fysisk aktivitet på måttlig ansträngningsnivå eller 75 minuter på mer ansträngande nivå varje vecka eller en kombination av dessa båda. Kunskap kring om dessa rekommendationer uppnås är idag bristfälligt studerat och syftet med denna studie var, förutom att kartlägga hur många som uppnår en hälsosam nivå av fysisk aktivitet, kartlägga eventuella könsskillnader och studera vilka faktorer som associerar med en ökad aktivitetsgrad.

Studien baseras på information från 2167 personer med diagnosen spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom, SpA) i Skåne. De svarade på ett frågeformulär om sina träningsvanor och en jämförelse gjordes med hur träningsvanor rapporterades i den svenska befolkningen. Sju av 10 personer med SpA uppnådde rekommendationerna för en hälsosam fysisk aktivitet. Kvinnor uppnådde rekommendationerna i något högre grad och vid jämförelse med befolkningen visade det sig att personer med SpA något oftare uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Kvinnor föredrog fysisk aktivitet på en måttlig ansträngningsnivå, medan män i större utsträckning föredrog aktivitet på ansträngande nivå. Unga kvinnor (18-29 år) var de som var minst fysiskt aktiva. En bättre hälsorelaterad livskvalitet, bättre funktion och mindre sjukdomskänsla var faktorer som hade betydelse för hur fysiskt aktiva personerna var.

Kunskapen kan komma till användning i arbetet med att tidigt identifiera de med lägst grad av fysisk aktivitet. En ökad förståelse kring faktorer som påverkar aktivitetsgraden är också värdefull, för att underlätta arbetet med att vägleda personen med SpA till en hälsosam livsstil, t ex genom regelbunden fysisk aktivitet.

I vården bör alla som möter personer med en SpA sjukdom stödja dessa i deras strävan att uppnå en hälsosam nivå av fysisk aktivitet. En sjukgymnast kan hjälpa till för att anpassa och skräddarsy aktiviteten när den är begränsad och svår att uppnå på grund av sjukdom.

Haglund E, Bergman S, Petersson IF, Jacobsson LT, Strömbeck B, Bremander A. Differences in physical activity patterns in patients with spondylarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Dec;64(12):1886-94. Länk till abstract.