FoU Spenshult blir väl representerat på EULAR i juni 2018 och två arbeten erhåller prestigefullt pris

Den stora europeiska konferensen European League against rheumatism (EULAR) hålls i år i Amsterdam och FoU Spenshult är representerat med 11 forskningsbidrag. Dessutom har två bidrag, med Ann Bremander respektive Julia Malmborg som huvudförfattare, belönats med pris för att vara bland de tre bästa till den sektion av konferensen som är mer vårdinriktad.

Forskningschef Stefan Bergman uttrycker glädje och stolthet över medarbetarnas insatser, som också visar att FoU Spenshult lever upp till visionen att ”vara nationellt och internationellt respekterat inom reumatologi och rörelseorganens sjukdomar vad det gäller epidemiologisk och klinisk forskning där patienters erfarenheter och patientupplevd nytta står i centrum”.

Bidrag från Epipain

Den halländska befolkningens smärtutveckling och hälsa har i över 20 år följts inom Epipain-projektet och under EULAR presenteras fem delstudier.

Katarina Aili, doktor i medicinsk vetenskap, håller onsdagen den 13/6 en muntlig presentation under rubriken Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18-year perspective. A 20-year prospective study. Studien visar att både sömnproblem och trötthet utgör riskfaktorer för att utveckla en långvarig generaliserad smärta.

Katarina Aili har även en posterpresentation med poster-tour fredagen den 15/6 under rubriken Women’s experience of coping with chronic widespread pain – a qualitative study. Studien visar att kvinnor med långvarig generaliserad smärta uttrycker såväl aktiva som passiva copingstrategier.

Lördagen den 16 juni håller professor Ann Bremander en posterpresentation under rubriken
Measures of physical activity and fear avoidance in people with chronic pain. Studien visar bland annat att personer med långvarig generaliserad smärta har en nedsatt kondition, men är fysiskt aktiva på en hälsosam nivå i samma utsträckning som personer utan långvarig smärta.

Under lördagen presenterar även läkarstudenten Sofia Hägerström och professor Stefan Bergman en poster med rubriken Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over time. Studien visar att en hög känsla av sammanhang (KASAM) medför en lägre risk att under en uppföljning på 13 år utveckla långvarig generaliserad smärta och även en bättre prognos för de som redan har en sådan smärta.

Stefan Bergman och medarbetare har även en studie med rubriken Chronic widespread pain, sleep problems and pressure pain thresholds in a population sample som presenteras i kongressens abstrakt-bok. Studien visar bland annat på samband mellan sömnproblem och en lägre smärttröskel mätt med en algometer. Denna studie presenteras i kongressens abstraktbok.

Bidrag från BARFOT

Från BARFOT, som sedan drygt 25 år tillbaka följer personer som insjuknat i reumatoid artrit, bidrar FoU Spenshult med tre egna bidrag och medverkar i ett fjärde.

Ann Bremander håller på fredagen den 15/6 en muntlig presentation under rubriken Physical activity in established RA and variables associated with physical activity maintenance over a seven year period. Studien visar att endast fyra av tio patienter med etablerad reumatoid artrit vidmakthållit en fysisk aktivitet på rekommenderad nivå under den studerade sjuårsperioden. De som var fysiskt aktiva hade bättre hälsostatus, mindre smärta och trötthet samt bättre fysisk funktion. Abstraktet är ett av de två från FoU Spenshult som blivit tilldelat pris för att vara bland de tre bästa inom den del av konferensen som är mer vårdinriktad.

Karina Malm, fysioterpeut och nybliven doktor i medicinsk vetenskap, håller en posterpresentation med poster-tour under fredagen den 15/6. Rubriken för arbetet är
Discussions of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis. Sammanfattningsvis noteras att levnadsvanor sällan diskuteras med patienterna och det lyfter fram behovet av att integrera samtal om levnadsvanor i behandlingen av reumatoid artrit.

Maria Andersson, doktor i medicinsk vetenskap, håller en posterpresentation fredagen den 16/6 under rubriken Chronic widespread pain in patients with rheumatoid artritis: a seven year follow up of pain distribution and factors for improvement. Arbetet belyser hur man kan identifiera faktorer som ökar chansen att parallellt med anti-inflammatorisk behandling av reumatoid artrit även behandla en samvarierande kronisk smärta.

Maria Andersson har även medverkat som forskare i arbetet med The influence of age and sex on the progression of rheumatoid arthritis, som utgår från Göteborgs Universitet och presenteras som en poster.

Övriga bidrag

Julia Söderström Malmborg, doktorand, håller en muntlig presentation på lördagen den 16/6 under rubriken Sleeping problems and anxiety is associated to chronic multisite musculoskeletal pain in Swedish high school students. Studien visar att var tionde skolelev som går första terminen på en gymnasieskola rapporterar en kronisk smärtas inom mer än tre kroppsområden. Tillsammans med smärtan sågs dålig sömn, oro och lågt hälsoupplevande. Abstraktet är ett av de två från FoU Spenshult som blivit tilldelat pris för att vara bland de tre bästa inom den del av konferensen som är mer vårdinriktad.

Ellen Landgren, magisterstudent, håller en posterpresentation fredagen den 15/6 under rubriken Patients’ experiences of health in early rheumatoid arthritis – a qualitative study. Arbetet är del av ett samarbete mellan FoU Spenshult och Lunds Universitet, Högskolan i Halmstad samt Universitetet i Leuven, Belgien.

Kontakta gärna forskarna för mer information om de aktuella forskningsprojekten.