FoU har fått med tre arbeten till EULAR 2016

Det första är en studie där vi jämfört konventionell röntgen med Cone Beam Computed tomography (CBCT), vilket är en extremitets CT, där patienten sitter på en stol utanför maskinen och sträcker in händer/armar eller fötter för att få dem undersökta. Detta undersökningssätt är snabbare och enklare att utföra speciellt på personer med rörelseinskränkningar jmf med en vanlig CT undersökning. Studien visar att man med CBCT lättare upptäcker inflammatoriska förändringar i lederna sk erosioner jmf med konventionell röntgen hos patienter med reumatoid artrit.

Den andra studien är en studie där vi studerat i vilken omfattning och varför patienter med reumatoid artrit slutar dricka alkohol. Studien visade att 6% av patienterna hade slutat dricka alkohol. Dessa personer var äldre och hade varit sjuka längre. De hade mer smärta, sämre funktion, skattade sin livskvalitet och globala hälsa sämre. Anledningen till att de slutat dricka alkohol skillde sig åt, det var tex medicinska, fysiska, mentala, sociala skäl samt trosuppfattningar.

I den tredje studien har vi tittat på hur patienter med etablerad reumatoid artrit (RA) beskriver livskvalitet. 22 patienter ifrån BARFOT kohorten intervjuvades där patienterna var strategiskt utvalda genom kön, ålder, sjukdomsduration, funktionsförmåga mätt med HAQ och livskvalitet mätt med EQ5D. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och kodades till olika kategorier. Fyra kategorier framkom som uppfattningar av livskvalitet vid etablerad RA: Välmående, oberoende, empowerment och delaktighet. Livskvalitet hos patienter med etablerad RA kan beskrivas på olika sätt. Patienterna beskriver livskvalitet som ett välmående, att vara oberoende, att vara empowered och delaktig. Detta är viktig kunskap för vårdpersonal vid utvärdering av livskvalitet vid kliniskt arbete och forskning.