Bättre anti-reumatisk farmakoterapi (BARFOT)

BARFOT är en multicenterstudie av patienter med nyupptäckt reumatoid artrit som startade 1992. Patienter inkluderades i studien fram till 2006 och har följts/följs med regelbundna uppföljningar under 15 år. De reumatologenheter som deltar i BARFOT är: Helsingborg, Kristianstad, Capio Movement (Spenshult), Sahlgrenska/Mölndal, Kalmar och Karolinska/Huddinge. Totalt ingår ca 2800 patienter i studien.

BARFOTs främsta syfte är att verka för en förbättrad prognos för varje enskild patient som insjuknar i reumatoid artrit. För att nå detta mål har vi utarbetat ett strukturerat program för tidig diagnostik, utvärdering och uppföljning. Vi har applicerat nya metoder för bedömning av prognos och sjukdomsförlopp och för utvärdering av behandlingseffekter. Härigenom har vi skapat en god bas för kvalitetssäkring och resultatvärdering, vilket också kom att ligga till grund för det Svenska Reumatologiregistret.
Med BARFOT har arbetet med patienten i klinisk vardag avsevärt förbättrats, vilket bl.a. har dokumenterats i ett flertal vetenskapliga skrifter under de 20 år som BARFOT nu har verkat. Det har även resulterat i nya projekt, inom ramen för studien, med syftet att ytterligare förbättra vården av patienter med reumatoid artrit.
För publikationer, se BARFOTs hemsida: www.barfot.nu